عوامل سلب توفيق
مشخصات كتاب:
سرشناسه: صحرايي، محمود، ۱۳۵۰ -
عنوان و نام پديدآور: عوامل سلب توفيق / محمود صحرايي ؛ [تهيه كننده] مركز پژوهش هاي صدا و سيما.
مشخصات نشر: قم: دفتر عقل، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري: ۸۹ ص.
شابك: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۶۳-۱۳-۹
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتابنامه: ص. [۸۶] - ۸۹.
موضوع: شكست (روان شناسي) -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع: اخلاق اسلامي 
موضوع: Failure (Psychology) -- Religious aspects-- Islam
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: ۱۳۸۸ ۹ع۳ص/۶۵/۲۳۲ BP
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۴۸۵
شماره كتابشناسي ملي: ۱۷۸۶۷۱۰
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: زمينه هاي سلب توفيق؛ فصل سوم: عوامل مشترك سلب توفيق؛ فصل چهارم: عوامل اختصاصي سلب توفيق؛ كتاب نامه