دين در عصر رسانه
مشخصات كتاب:
سرشناسه: هوور، استوارت، ۱۹۵۱ Hoover,Stewart M-
عنوان و پديدآورنده: دين در عصر رسانه / نوشته استوارت ام. هوور؛ ترجمه علي عامري مهابادي، فتاح محمدي، اسماعيل اسفندياري؛ تهيه شده در مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، خانه هنر و انديشه.
مشخصات نشر: قم، دفتر عقل، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري: ۴۵۳ ص ـ (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛)
شابك: ۹۷۸ـ۹۶۴ـ۲۷۶۱ـ۷۶ـ۰
عنوان اصلي: Religion in the Media Age, ۲۰۰۶
موضوع: رسانه هاي گروهي ـ جنبه هاي مذهبي.؛ رسانه هاي گروهي و فرهنگ؛ دين و فرهنگ.
شناسه افزوده: عامري مهابادي، علي، مترجم.
شناسه افزوده: محمدي، فتاح، مترجم.
شناسه افزوده: اسفندياري، اسماعيل، مترجم.
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. خانه هنر و انديشه.
شناسه افزوده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها.
رده بندي كنگره: ۹د۵الف/P۹۴
رده بندي ديوئي: ۲۳/۳۰۲
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ درآمد ويراستاران؛ دين در عصر رسانه؛ درباره كتاب؛ در نسبت دين و ارتباطات؛ سپاس نامه؛ درآمد؛ پاره اول: اين كتاب درباره چه چيزي مي توانست باشد؟؛ پاره دوم: از رسانه تا معنا: تحولات نظريه هاي رسانه، دين و فرهنگ؛ پاره سوم: رسانه ها و مذاهب در مرحله انتقالي؛ پاره چهارم: تبيين زندگي و فرهنگ در عصر رسانه ها: روايات موجه درباره خود؛ پاره پنجم: درك مذهب و رسانه ها؛ پاره ششم: ابژه هاي فرهنگي و هويت مذهبي نزد مسيحيان باز متولد و مومنان معاصر؛ پاره هفتم: ابژه هاي فرهنگي و هويت مذهبي در بين معتقدان به ما بعدالطبيعه، جزم انديشان و سكولارها؛ پاره هشتم: بازنمايي نتايج؛ پاره نهم: رسانه و فرهنگي ديني عمومي پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و دوم نوامبر ۲۰۰۴؛ پاره دهم: نتيجه گيري: چه حاصل شده است؟؛ پيوست؛ فهرست اعلام؛ Bibliography