وقف سرمايه اي ماندگار
مشخصات كتاب:
وقف سرمايه اي ماندگار
كد: ۹۸۹
نويسنده: جواد ملايي پور
ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
ليتوگرافي: سروش مهر
چاپ : برهان
نوبت چاپ: اول / ۱۳۸۴
شمارگان: ۱۵۵۰
بهاء: ۶۰۰ تومان
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM
تلفن: ۲۹۳۵۸۰۳ و ۲۹۱۰۶۰۲ نمابر: ۲۹۳۳۸۹۲ 
شابك: ۸-۸۲-۷۸۰۸-۹۶۴\ISBN: ۹۶۴-۷۸۰۸-۸۲-۸
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: پيشينه وقف در جهان؛ فصل سوم: جايگاه وقف در اسلام؛ فصل چهارم: آثار و دستاوردهاي وقف؛ فصل پنجم: احكام وقف؛ فصل ششم: اسوه هاي وقف؛ فصل هفتم: آسيب شناسي وقف؛ فصل هشتم: راهكارهاي گسترش فرهنگ وقف؛ فصل نهم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه