فرهنگ تشرف به اماکن مذهبی
سرشناسه: احمدی ندوشن، محمدرضا، ۱۳۴۹ -
عنوان و نام پدیدآور: فرهنگ تشرف به اماکن مذهبی/محمد رضا احمدی ندوشن؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
مشخصات نشر: قم: دفترعقل، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری: ۸۷ ص.؛۱۴/۵×۲۱/۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۶۱-۹۵-۱ 
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
یادداشت: کتابنامه
موضوع: زیارت -- آداب و رسوم
شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی
رده بندی کنگره: ۱۳۸۸ ۴ف ۳۳الف/۲۶۲ BP
رده بندی دیویی: ۷۶/۲۹۷ 
شماره کتابشناسی ملی: ۱۷۹۲۶۳۰
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ پیش گفتار؛ فصل اول: کلیات؛ فصل دوم: آثار تشرّف؛ فصل سوم: آداب تشرّف؛ فصل چهارم: آسیب شناسی زیارت؛ فصل پنجم: با برنامه سازان؛ کتاب نامه