عرفان سرخ : تاثير فرهنگ شهادت طلبي در حفظ ارزشهاي ديني
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ذبيح، علي رضا، ۱۳۵۱-
عنوان و نام پديدآور : عرفان سرخ : تاثير فرهنگ شهادت طلبي در حفظ ارزشهاي ديني/عليرضا ذبيح.
مشخصات نشر : قم: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۲۴۹ ص.
شابك : ۱۵۰۰۰ريال:۹۶۴۵۱۴۰۱۹۶
يادداشت : كتابنامه: ص. [۲۴۷-۲۴۹]؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : شهادت.
موضوع : شهادت-- جنبه هاي قرآني.
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي.
رده بندي كنگره : BP۱۹۶/۵۵/ذ۲۴ع۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۷
شماره كتابشناسي ملي : ۱۰۷۳۵۶۸
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ بخش اول: انسان، دين و شهادت؛ بخش دوم:شهادت طلبي در قرآن و روايات معصومين عليهم السلام؛ بخش سوم: اسرار و آثار فرهنگ شهادت طلبي؛ بخش چهارم: نقش رسانه در ترويج فرهنگ شهادت طلبي؛ پرسش هاي مردمي؛ پرسش هاي كارشناسي؛ كتاب نامه