بررسي روابط دختر و پسر در ايران و راه كارهاي اصلاحي آن
مشخصات كتاب:
 سرشناسه:جوان، عبدالله
عنوان و نام پديدآور:بررسي روابط دختر و پسر در ايران و راهكارهاي اصلاحي آن / عبدالله جوان.؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر:قم: دفتر عقل، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري:۲۶۲ ص.
فروست:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا وسيما؛ ۱۲۹۰
شابك:۳۲۰۰۰ ريال ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۶۱-۱۲-۸ :
يادداشت:عنوان روي جلد: بررسي روابط دختر و پسر در ايران.
يادداشت:كتابنامه: ص. [۲۵۵] - ۲۶۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
عنوان روي جلد:بررسي روابط دختر و پسر در ايران.
موضوع:جوانان--ايران-- اخلاق
موضوع:جوانان مسلمان
موضوع:جوانان -- ايران
موضوع:جوانان -- ايران -- وضع اجتماعي
موضوع:جوانان مسلمان -- ايران
موضوع:اخلاق جنسي جوانان
موضوع:اسلام و مسائل جنسي
موضوع:جوانان -- راه و رسم زندگي
شناسه افزوده:صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره:HQ۷۹۹/ج۹ب۴ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي:۶۴۹/۱۲۵
شماره كتابشناسي ملي:۱۵۸۲۰۱۹
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ بخش اول: مقدمه؛ بخش دوم: روابط از ديدگاه اسلام؛ بخش سوم: تنظيم روابط در غرب؛ بخش چهارم: روابط در جامعه ايران و راه كارهاي اصلاحي آن؛ بخش پنجم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه