امام باقر  عليه السلام و فرق و مذاهب
مشخصات كتاب:
ماهنامه كوثر، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۶۲
برگرفته از:
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ خوارج؛ جبريه و مفوضه (اشاعره و معتزله)؛ غلات؛ مرجئه؛ صوفيه؛ مشبهه؛ اهل قياس؛ پاورقي