دلائل اثبات رجعت در اسلام
مشخصات كتاب:
دلائل اثبات رجعت در اسلام
 نويسنده: عباس سليمي سيرجاني
منبع مقاله: مجله ديدار آشنا شماره ۱۷– آبان ۸۰ 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ واژه رجعت؛ رجعت در قرآن؛ رجعت در سيره و تعليمات اهل بيت؛ رجعت در روايات؛ پاورقي